Skip to content

Olemme keränneet tänne keskeisimpiä meille usein esitettyjä kysymyksiä. Löydät kysymykset aiheittain ryhmiteltyinä.

VASTUULLISUUS

Miten Remeo noudattaa vastuullisuutta toiminnassaan?

Tekemistämme ohjaavat vastuullisuus, asiakaskeskeisyys, logistinen tehokkuus ja kannattavuus. Tavoitteenamme on edistää alalla terveitä liiketoiminnan muotoja ja kiertotalouteen pohjaavaa markkinataloutta.

Olemme sertifioineet ISO 9001 -standardin, jonka mukaan kehitämme koko organisaatiomme toimintaympäristöä, johtajuutta, riskilähtöisyyttä, laadunhallinnan periaatteita, prosessilähtöisyyttä ja palveluidemme tuotantoa.

Ympäristö ja energia

Toimintamme tähtää haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin ja perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Olemme sitoutuneet toiminnassamme energiatehokkuuteen ja korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla.

Yrityksemme suurimmat ympäristöpäästöt syntyvät kuljetuskalustosta. Niitä vähentääksemme olemme ottaneet käyttöön ajotapaseurantamittarit, joilla voimme edistää taloudellista ajotapaa ja säästää polttoainetta.

Olemme sertifioineet ISO 14001 -ympäristöhallinnan standardin ja ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmän.

Henkilöstö ja työturvallisuus

Henkilöstömme on omistautunut ja sillä on työtehtäviinsä tarvittava pätevyys ja koulutus. Työyhteisömme on turvallinen ja viihtyisä: meillä vallitsee avoin ja kannustava työilmapiiri.

Olemme jäsenenä Nolla tapaturmaa -foorumissa ja tavoitteenamme on pitkällä tähtäimellä 0 tapaturmaa.

Turvallisuustavoitteidemme saavuttamiseksi olemme sertifioineet uuden Kansainvälisen työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin ISO 45001.

Sitoumukset

Olemme sitoutuneet Suomi 2050 -yhteiskuntasitoumukseen sekä Helsingin kaupungin 2016 -ilmastokumppaniksi.

Täytämme aina lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset ja noudatamme omia sekä Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry:n eettisiä sääntöjä

Esimerkkejä vastuullisesta toiminnastamme

Esimerkkejä vastuullisesta toiminnastamme käytännössä ovat mm. kehittämämme Leipärinki-palvelu, investointimme aurinkoenergian käyttöön, organisoimamme kovien muovien erilliskeräys, uusiutuvien polttoaineiden hyödyntäminen kuljetuksissamme sekä ajotapamittareiden asentaminen kaikkeen kuljetuskalustoomme.

Kierrätyksen tehostamiseksi olemme ottaneet käyttöön jo 2000-luvulla pientalouksien monilokeropalvelun REMEO Moni, joka vaikuttaa suoraan kuljetuksesta aiheutuviin päästöihin.

Uusi kierrätyslaitoksemme edistää toteutuessaan merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa. Uusimman teknologian myötä laitoksella olisi mahdollista tuottaa erittäin puhtaita ja arvokkaita, uudelleen käytettäviä materiaaleja, joilla korvataan neitseellisiä raaka-aineita.

JÄTELAKI

Mikä on jätelain määrittelemä etusijajärjestys?

Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

Linkki jätelakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#L2P8

Etusijajärjestys kiteytetysti

Etusijajärjestys pohjautuu EU-direktiiviin, on kirjattu jätelakiin ja opastaa meitä toimimaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Jätteen etusijajärjestyksen mukaan on tärkeätä toimia näin:

1. Vältä jätteen syntymistä

 • Vältä kertakäyttöisiä tuotteita
 • Voit aina myös miettiä, onko elintarvikkeiden pakkaaminen pussiin välttämätöntä, esimerkiksi banaanit
 • Käytä tavarat ja muut hyödykkeet mahdollisimman pitkään ja monta kertaa

2. Korjaa, huolla ja keksi uutta

 • Huollata olemassa olevia tavaroita
 • Keksi tavaralle jokin uusi käyttötarkoitus

3. Mikäli tavaraa tai muuta hyödykettä ei voi käyttää enää uudelleen, kierrätä se

 • Kun lajittelet jätteet kotona, työpaikalla tai harrastuksissa, niistä syntyy uutta materiaalia uusien tavaroiden ja hyödykkeiden valmistamiseen
 • Käytä vaikkapa jauhopussit, paistopisteiden pussit ja sanomalehdet biojätepusseina

4. Mikäli tuotetta ei voi kierrättää, lajittele se energia- ja sekajätteeseen

 • Energia- ja sekajäte hyödynnetään energiantuotannossa, joka ei ole kierrättämistä
 • Poltettaessa arvokkaat materiaalit eivät tule hyödynnetyiksi, joten ethän polta mitään, mikä voidaan kierrättää materiaalina
 • Muistathan lajitella biojätteet – niiden suuri määrä laskee poltosta saatavan energian määrää, joten niiden lajittelu erikseen on tärkeätä

5. Joitakin jätteitä ei vielä pystytä kierrättämään eikä hyödyntämään edes energiana, mutta niidenkin lajittelu erikseen on erittäin tärkeätä, etteivät ne päädy hyödynnettävän jätteen sekaan

 • Tällaista jätettä on esimerkiksi asbesti.

Mitkä ovat keskeisimmät muutokset ehdotetun jätelain uudistuksen myötä?

Tietoa jäteliasta löydät täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210714.

Jätelakia muutettiin, koska EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2018 uusi jätesäädöspaketti, jonka tavoitteena on lisätä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä sekä vähentää jätteen määrää. Lisäksi kesällä 2019 EU:ssa hyväksyttiin niin sanottu SUP-direktiivi (engl. single use plastics), joka koskee tiettyjä kertakäyttöisiä muovituotteita.

Kansallisessa lakiehdotuksessa jätelainsäädännön merkittävimpiä uudistuksia ovat pakkaus- ja yhdyskuntajätteen tiukentuvat kierrätystavoitteet ja erilliskeräysvelvoitteet, jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi säädettävät kiellot ja velvollisuudet, kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetuksen muutos, selvilläolo-, tiedonanto-, kirjanpito- ja raportointivelvollisuuksien tarkentuminen ja lisääntyminen sekä pakkausten tuottajien ja kuntien yhteistoiminta pakkausjätehuollossa.

Lisätietoja:

Jätesäädöspaketti:

https://www.ym.fi/jatesaadospaketti

Jätesäädöspaketin pääsisältö:

https://www.ym.fi/download/noname/%7BD4ECD64A-B5F3-4E93-9BA3-5AC7A33057BC%7D/158429

KIERRÄTYSLAITOSTEN TOIMINTA

Kuinka suuri osa rakennusjätteestä kierrätetään laitoksissamme?

Rakennusjätteestä hyödynnetään laitoksissamme lähes sata prosenttia. Pääkaupunkiseudulla sekalainen rakennusjätejae kuljetetaan Remeo Oy:n omalle laitokselle robottilajitteluun. Muualla sekalainen rakennusjäte kuljetetaan kumppanien laitoksille joko suoraan tai siirtokuormattuna mekaaniseen jatkolajitteluun.

JÄTEHUOLTO YLEISET

Miten yrityksiltä ja kunnilta ostettavat jätehuoltopalvelut eroavat toisistaan?

Jätelain mukaan yritysten tulee ensisijaisesti ostaa tarvitsemansa palvelut jätehuollon palveluita tarjoavilta yksityisiltä yrityksiltä.

Kunnat ovat puolestaan velvollisia järjestämään asumisesta sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnoista syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon.

Mikä on Materiaalitori?

Materiaalitori on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen ammattimaiseen vaihdantaan. Materiaalitorissa voi myös etsiä ja tarjota näihin liittyviä palveluja, kuten jätehuolto- ja asiantuntijapalveluja. Materiaalitorin käyttäminen on maksutonta ja vapaaehtoista. Palvelu löytyy osoitteesta materiaalitori.fi.

Voivatko yritykset ostaa meiltä suoraan palvelua ilman ilmoitusta Materiaalitorilla?

Kyllä voivat. Jos yrityksellä on jo nyt jätehuoltopalvelu, Materiaalitoria ei tarvitse käyttää. Samoin mikäli uusi perustettava yritys hakee ensimmäistä jätehuoltokumppania, se voi olla suoraan yhteydessä jätehuoltopalveluita tarjoaviin yrityksiin.

Jätelain mukaan yritysten tulee ensisijaisesti ostaa tarvitsemansa palvelut jätehuollon palveluita tarjoavilta yksityisiltä yrityksiltä.

Milloin yrityksen täytyy käyttää Materiaalitoria?

Yksityisen yrityksen tarjoama jätehuoltopalvelu on jätelain mukaan yrityksille ensisijainen vaihtoehto.

Mikäli yrityksille ei ole tarjolla yksityistä jätehuoltopalvelua, yritykset julkaisevat Materiaalitori.fi-palvelussa tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta saadakseen kunnan jätelaitokselta palvelua.

Mikä on TSV-palvelu?

TSV tarkoittaa kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua eli kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto toissijaisesti myös muulle jätteelle kuin sille, josta se on ensisijaisesti vastuussa. Ensisijaisesti kunta on vastuussa asumisesta sekä kuntien hallintoja palvelutoiminnoista syntyvästä yhdyskuntajätteestä.

Mikäli yritys ei saa jätehuoltopalvelua alan yksityiseltä yritykseltä, on mahdollista käyttää toissijaista jätehuoltopalvelua eli ostaa jätehuoltopalvelu kunnalta. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun yritys toimii harvaan asutulla seudulla.

EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2018 jätesäädöspaketti, jonka tavoitteena on lisätä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä sekä vähentää jätteen määrää. Jätesäädöspaketin myötä muutetaan kuutta jätedirektiiviä: kaatopaikkadirektiiviä, jätedirektiiviä, pakkausjätedirektiiviä, paristo- ja akkudirektiiviä sekä sähkö- ja elektroniikkalaitedirektiiviä. Lisäksi kesällä 2019 EU:ssa hyväksyttiin niin sanottu SUP-direktiivi, joka koskee tiettyjä muovituotteita. Jätesäädöspaketin toimeenpanon vuoksi Suomessa on käynnissä jätelainsäädännön uudistus, jolla pyritään toteuttamaan myös Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksia Suomen roolin vahvistamiseksi kiertotalouden edelläkävijänä sekä jätteen kierrätyksen lisäämiseksi.

Ympäristöministeriö on tehnyt esityksen uusien jätealan säädösten täytäntöön panemiseksi. Esityksessä jätelainsäädännön merkittävimpiä uudistuksia tulevat olemaan pakkaus- ja yhdyskuntajätteen tiukentuvat kierrätystavoitteet ja velvoitteet, jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi säädettävät kiellot ja velvollisuudet, kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetuksen muutos, selvilläolo-, tiedonanto-, kirjanpito- ja raportointivelvollisuuksien tarkentuminen ja lisääntyminen sekä pakkausten tuottajien ja kuntien yhteistoiminta pakkausjätehuollossa.

Lisätietoja:

Jätesäädöspaketti:

https://www.ym.fi/jatesaadospaketti

Jätesäädöspaketin pääsisältö:

https://www.ym.fi/download/noname/%7BD4ECD64A-B5F3-4E93-9BA3-5AC7A33057BC%7D/158429

JÄTEHUOLTO REMEO

Mikä on ympäristöhuollon raportointi?

Tarjoamme yritysasiakkaillemme veloituksetta käyttöön kehittyneen ympäristöhuollon raportoinnin, jolla jätehuollon kustannusten hallinta ja esimerkiksi kierrätystavoitteiden seuranta on helppoa ja reaaliaikaista. Raportti täyttää viranomaisvaatimukset ja vaativankin ympäristöjärjestelmän tarpeet.

Miksi jäteautoja käytetään pihalla?

Ymmärrämme, että auton käyminen saattaa tuntua turhalta tyhjäkäynniltä, mutta se on välttämätöntä työn tekemisen vuoksi. Kun tyhjennämme jäteastioita, jäte pakataan auton kuormatilaan tiiviisti, jotta saamme mahdollisimman tehokkaat ja siten ympäristöystävälliset jätekuljetukset. Pakkaamistoiminto puolestaan vaatii sen, että auto on koko ajan käynnissä, kun astioita tyhjennetään ja jätettä pakataan.

Valtioneuvoston asetus määrää, että autoa saa käyttää tyhjäkäynnillä kaksi minuuttia tai neljä minuuttia, jos pakkasta on yli 15 astetta. Oikeus poiketa säännöstä on kuitenkin kirjoitettu samaan asetukseen. Jos ajoneuvossa on jokin työkäytössä oleva lisälaite, jonka toiminta vaatii moottorin käyttämistä, säännöstä voidaan poiketa. Poikkeuksia ovat siten esimerkiksi jätepuristinta käyttävät jäteautot. Tässä vielä linkki säädökseen: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021266

Koronaepidemian puhjettua poikkeusaika näkyy myös meidän työssämme monin tavoin. Yksi näkyvimmistä vaikutuksista on se, että kotitalouksien jätemäärät ovat kasvaneet ja monissa jätehuoneissa on paljon irtojätettä, joiden käsittelemiseksi kuljettaja joutuu viipymään jätehuoneessa pidemmän aikaa.

LASKUIHIN JA REKLAMAATIOIHIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Miksi olette nostaneet hintojanne?

Koronavirus vaikuttaa kotitalouksissa ja taloyhtiössä syntyvän jätteen määrään ja jäteastioiden painoon: kun ihmiset viettävät enemmän aikaa kotona, syntyvän jätteen määrä nousee. Tämän vuoksi kiinteä, oletuspainoon perustuva jätteenkäsittelymaksu ei enää vastaa kohonneita astiapainoja ja jätteenkäsittelykustannuksia.

Kierrätyksen parantaminen ja materiaalien parempi hyödyntäminen on jatkuva tavoitteemme. Tavoitteen saavuttamiseksi teemme kehitystyötä ja investoimme jatkuvasti monipuolisempiin keräilyvälineisiin, laitoskäsittelyyn ja uusiutuvilla polttoaineilla toimivaan kuljetuskalustoon.

Mihin epäkurantin jätekuorman reklamaatiomaksu perustuu?

Reklamaatiomaksun tavoitteena on jätteen laadun seuraaminen ja mahdollisiin ongelmiin puuttuminen nopeasti. Tämän avulla voimme kiinnittää huomiota lajittelun tärkeyteen ja sitä kautta parantaa materiaalin hyödyntämisastetta.

Lisäksi virheellisestä lajittelusta seuraa monia käytännön ongelmia, mm. seuraavia:

 • Kauhakuormaaja joutuu jättämään muut työnsä laitoksella (esim. energiajakeen syöttämisen murskaimeen, laitokselta lähtevien kuormien lastaamisen tms.) ja siivoamaan kuorman heti pois.
 • Muut kuljettajat eivät pääse siivouksen aikana energiajaetelttaan lainkaan, vaan he joutuvat odottamaan siivouksen päättymistä tilan puutteen vuoksi. Tämä aiheuttaa viivästyksiä päivän muihin ajoihin ja tarkoittaa usein sitä, että kuljettajalle tulee ylitöitä.
 • Epäkurantti kuorma lastataan vaihtolavalle, jonka tyhjentämiseen polttolaitokselle joudutaan vapauttamaan kuljettaja ja auto muista päivän ajoista. Kaikkien laitostemme ympäristöluvissa ei ole lupaa sekajätteen varastointiin tai käsittelyyn, minkä vuoksi emme saa säilyttää sekajätettä laitoksella. Sekajäte saattaa myös aiheuttaa rottaongelmia, jonka vuoksi olemme myös erittäin tarkkoja siitä, että sekajäte saadaan kuljetettua mahdollisimman pian pois laitoksiltamme.
 • Haittamaksussa huomioidaan myös kuljetusmaksu paikalliselle polttolaitokselle.

Veloitetaanko tämä reklamaatiomaksu joka kerta?

Kyllä veloitetaan, sillä ongelmatilanne on laitoksella joka kerta samanlainen. Tämän vuoksi kehotammekin sellaisia asiakkaitamme vaihtamaan energiajakeen sekajätteeseen, joilla energiajakeen lajittelu tuottaa selkeästi haasteita. Energiajakeen vastaanottaja tarkistaa jokaisen saapuvan kuorman laboratoriotesteillä, eikä ota vastaan energiajakeena sellaista jäte-erää, jossa on epäpuhtauksia. Lisäksi teemme jatkuvaa omavalvontaa ja säännöllisiä laboratoriomittauksia omasta energiajaemurskastamme.

Mihin laskun palvelumaksu perustuu?

Yritysasiakkailta laskun palvelumaksu veloitetaan laskutustavasta huolimatta ja maksu perustuu sopimusehtojemme mukaiseen palveluhinnastoon.

Henkilöasiakkailta palvelumaksu veloitetaan vain paperilaskusta.

Onko teillä käytössä ennakkolaskutusta ja kuinka usein lasku tulee?

Laskutamme tehtyjen tyhjennysten mukaisesti. Henkilöasiakkaiden laskutusväli on 3 kuukautta ja yritysasiakkaiden 1 kuukausi.

Voiko laskuun saada lisää maksuaikaa?

Maksuajan pidennyksissä asiakas voi olla yhteydessä laskutuskumppanimme Intrum Oy:n asiakaspalveluun, maksuvalvonta@intrum.com tai 09 2291 1790.

Mihin veto- ja peruutusmaksut perustuvat?

Lisäveloitukset ohjeiden vastaisesti sijoitettujen keräysastioiden tyhjennyksistä eli ns. veto- ja peruutusmaksut perustuvat kunnallisissa jätemääräyksissä oleviin ohjeisiin keräysvälineiden turvallisesta sijoittelusta.

LAJITTELU

Onko teillä ajantasaista lajitteluopasta ja mistä sen saa?

Löydätte aina ajantasaiset lajitteluohjeet kullekin jätejakeelle suomen, ruotsin ja englannin kielellä verkkosivuiltamme:

Lajitteluopas yrityksille

Lajitteluopas yksityisille

Mikäli kaipaat tarkempaa ohjeistusta lajittelusta, löydät ne oman kuntasi jätehuoltoyhtiön sivuilta.