Skip to content

Uuden jätelain tavoitteena on lisätä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä sekä vähentää jätteen määrää etusijajärjestyksen mukaisesti, ja näiden avulla saavuttaa kansallisesti asetetut kierrätystavoitteet. Jätelain uudistuksen myötä erilliskeräys- ja kierrätysvelvoitteet tiukentuivat. Erityisesti yrityksiä koskee erilliskeräyksen lisäksi lisääntyneet velvoitteet liittyen kirjanpitoon, selvilläoloon ja tietojen antamiseen.

Parannetaan yhdessä yrityksesi kierrätystä ja varmistetaan, että se täyttää erilliskeräysvelvoitteet.

Rakennustyömaat

Uuden jätelain myötä rakennus- ja purkujätteestä tulee hyödyntää materiaalina 70%. Yritysten tulee huolehtia, että uudelleenkäytettävät materiaalit menevät polton sijaan uusiokäyttöön. Tällaista uusiokäyttöä on esimerkiksi purkujätteen osien uudelleenkäyttö rakentamisessa. Jätelain uudistuksen mukaisesti yritysten tulisi pyrkiä tuottamaan entistä vähemmän ja haitattomampaa rakennus- ja purkujätettä. Remeolla pystymme tarjoamaan vaaditun kierrätysasteen – ja jopa enemmän – modernin kierrätyslaitoksemme avulla.

Muutokset

Erilliskerättävät jätejakeet

  • Asfalttijäte
  • Bitumijäte
  • Kattohuopajäte
  • Lasi- ja vuorivilla
  • POP-jätteet

Lisäksi myös keramiikka, betoni, kivennäislaatat ja tiili on erilliskerättävä. Ahtailla rakennustyömailla tämä voi aiheuttaa haasteita. Modernilla kierrätyslaitoksellamme Vantaalla pystymme älyteknologiaa hyödyntävien robottien avulla jatkamaan siitä, mihin syntypaikkalajittelu jää. Näin voimme helpottaa asiakkaidemme arkea ja hoitaa tarvittaessa työmaiden lajittelun ja esikäsittelyn kierrätyslaitoksellamme. Keräämistämme jätejakeista sekä villaa että kipsiä ei saa laittaa samaan keräysastiaan, mihin monet muut rakennus- ja purkujätteet voidaan laittaa.

Laitoksen avulla pystymme vastaamaan helposti myös jätelain uudistuksen vaatimaan kierrätystavoitteeseen.

Kaupan ala

Erilliskeräysvelvoite koskee suurinta osaa kaupan alan toimijoista. Suuret jätemäärät, kuten kalvomuovit, tulee erotella muista jätteistä. Uusi jätelaki velvoittaa päivittäistavarakauppoja luovuttamaan käyttämättä jääneet elintarvikkeet uudelleenjakeluun 1.12.2021 alkaen, ensisijaisesti ihmisravinnoksi. Tehostunut kirjanpito- sekä tiedonantovelvollisuus elintarvikejätteistä on koskenut myös kaupan alan toimijoita jo alkuvuodesta 2022.

Muutokset

Erilliskeräysvelvoite täyttyy seuraavista jätemääristä:

  • Biojäte 10 kg/vk
  • Kuitupakkaukset 5 kg/vk
  • Lasi 2 kg/vk
  • Metallipakkaukset 2 kg/vk
  • Muovipakkaukset 5 kg/vk

Muita erilliskerättäviä jätejakeita ovat kalvomuovit, vaarallinen jäte, sekajäte, energiajäte ja muut jätejakeet kuten tietyt kalvomuovit.

Me Remeolla tunnemme kaupan alan haasteet toimittuamme jo pitkään kaupan alan ympäristöhuollon kumppanina. Osaamme tuottaa toimivat ympäristöhuollon ratkaisut, jotka vastaavat elintarviketurvallisuuden ja lain vaatimuksiin sekä alan toimijoiden tarpeisiin, kuten suurten materiaalivirtojen käsittelyyn ja kierrätykseen.

Kiinteistöt

Erilliskeräysvelvoite laajenee jätelain uudistuksen myötä koskemaan lähes kaikkia kiinteistöjä, kuten toimisto- ja liikekiinteistöt. Myös kauppakeskukset lukeutuvat tähän toimialaan. Jos toimipaikassa kertyy erilliskeräysvelvoitteen täyttävä määrä jätteitä, tasalaatuinen jäte tulee lajitella erikseen, kuten kaupan toimialallakin. Jos kiinteistössä on eri toimijoita, erilliskeräys voidaan järjestää yhteisesti samassa kiinteistössä olevien jätteen haltijoiden kesken.

Me Remeolla autamme asiakkaitamme lajittelemaan ja kierrättämään kiinteistöissä syntyvät jätteet asianmukaisesti lain vaatimalla tavalla. Tuemme kiinteistöalalla toimivien asiakasyritystemme ja niiden asiakkaiden ja asukkaiden etua sujuvalla ja tehokkaalla ympäristöhuollolla.

Teollisuus

Jätelain uudistuksen myötä teollisuutta koskee aiempaa laajempi erilliskeräysvelvoite. Toiminnassa syntyvät suuret määrät tasalaatuista jätettä on erilliskerättävä, esimerkiksi kalvomuovi tulee erotella kaikista muista muoveista.

Kirjanpito- ja raportointivelvoitteet muuttuivat uudistuksen myötä siten, että teollisuuslaitosten tulee eritellä teollisessa toiminnassa syntyvät jätteet laitoksella tapahtuvan rakentamisen synnyttämistä rakennusjätteistä sekä yhdyskuntajätteistä, jotka syntyvät esimerkiksi toimistotiloista.

Tarjoamme Remeolla sekä suurteollisuuden että keskisuuren- ja pienteollisuuden toimijoille asiantuntevia ympäristöhuollon ratkaisuja. Toimintamallimme on suunniteltu tukemaan kaikenlaisia teollisuusyrityksiä, ja pystymme räätälöimään juuri oikeanlaisen ympäristöhuollon palvelupaketin. Avullamme teollisuusyritykset voivat toteuttaa jätehuoltonsa kustannustehokkaasti omien laatu- ja ympäristötavoitteiden sekä uudistuneen jätelain mukaisesti.

Muutokset

Erilliskeräysvelvoitteen käytännön muutokset teollisuusyrityksille vaihtelevat yrityksittäin riippuen teollisuuden alasta ja niistä syntyvistä jätejakeista ja -määristä. Remeolla tuotamme kaikki ympäristöhuollon palvelut teollisuusasiakkaillemme yksilöllisten tarpeiden pohjalta ratkaisukeskeisesti, turvallisesti ja laadukkaasti.

Elintarvikeala

Elintarvikealan toimijoita koskee tehostunut erilliskeräysvelvoite ja lisääntynyt kirjanpito- sekä tiedonantovelvollisuus elintarvikejätteistä, minkä siirtymäaika alkoi alkuvuodesta 2022. Kuten kaupan alan toimijoita, myös elintarvikealan toimijoita koskee käyttämättä jääneiden elintarvikkeiden luovutusvelvollisuus uudelleenjakeluun.

Julkinen sektori

Uuden jätelain erilliskeräysvelvoite koskee suurinta osaa julkisen sektorin toimijoista, kuten yliopistot, valtion virastot ja seurakunnat. Myös julkisella sektorilla tasalaatuinen jäte tulee erilliskerätä toimipaikoissa, joissa ylittyy erilliskerättävien jätejakeiden viikottaiset määrät.

Tarjoamme julkiselle sektorille monipuolisia ja asiantuntevia ympäristöhuollon palveluja, joiden avulla asiakkaamme sairaaloista valtion virastoihin voivat toteuttaa jätehuoltonsa vastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Palvelumme täyttää jätelain ja jätehuoltomääräysten vaatimukset, kuten erilliskeräysvaatimuksen. Autamme asiakkaitamme lajittelemaan ja kierrättämään kiinteistöissä syntyvät jätteet asianmukaisesti.

Ota yhteyttä, niin uudistetaan yrityksesi jätehuolto vastaamaan uuden jätelain erilliskeräysvelvoitteeseen.