Skip to content

Remeo tarjoaa asiantuntevia jätehuoltoratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat hävittää yritystoiminnan yhteydessä syntyneet vaaralliset jätteet asianmukaisesti ja helposti.

Vaaralliset jätteet

Vaarallisia jätteitä ovat jätelain mukaan sellaiset jätteet, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällaisia vaarallisia, lajiteltavia jätteitä ovat esimerkiksi syttyvät ja myrkylliset aineet, hapot, liuottimet, öljyiset jätteet, paristot, akut, loisteputket, lääkkeet sekä maalit.

Vaaralliset jätteet on pakattava, säilytettävä ja kuljetettava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa. Lisäksi niille on järjestettävä asianmukainen jätehuolto. Teollisuudessa syntyneiden vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestäminen on ensisijaisesti jätteen haltijan velvollisuus.

Ratkaisut vaarallisen jätteen keräykseen

Me toimitamme asiakkaillemme vaarallisten jätteiden keräilyyn ja varastointiin sopivat astiat ja välineet sekä huolehdimme myös niiden kuljetuksista, tyhjennyksistä, huollosta sekä siisteydestä.

Keräämme ja kuljetamme asiakkaidemme vaaralliset jätteet ja lajittelemme ne aina asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Tavoitteena on taata vaarallisille jätteille mahdollisimman korkea hyötykäyttöaste.

Auditoitu laatujärjestelmä varmistaa, että vaaralliset jätteet käsitellään juuri oikealla tavalla palveluketjun jokaisessa vaiheessa.

Tutustu Eco Simplex® ympäristöasemaan, joka ratkaisee vaarallisten jätteiden varastointiongelmat ja säästää kuljetuskustannuksia.

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaaralliset jätteet asettavat haitallisuutensa vuoksi erityisiä vaatimuksia jätteen kuljetukselle ja käsittelylle. Vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla tulee olla erityinen ajolupa ja säiliöajoneuvot tulee olla erikseen vaarallisten aineiden kuljetuksiin hyväksyttyjä.

Vaaralliset jätteet kuuluvat kuljetuslainsäädännön kannalta lähes aina vaarallisiin aineisiin. Vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) on säädelty lailla ja asetuksilla sekä liikenneministeriön päätöksillä. Vaarallinen jäte tai muu aina kuuluu em. Kuljetussäädösten alaisuuteen, jos se räjähdys-, palo- tai säteilyvaaran, myrkyllisyyden tai syövyttävyyden vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vastuun siirtyminen

Jätteen haltija vastaa kaikista jätteisiinsä kohdistuvista toimista kunnes jäte on asianmukaisesti käsitelty ja luovutettu eteenpäin vaarallisten jätteiden keräykseen erikoistuneelle jätteen kuljettajalle, jolla on ympäristölupa kyseisten vaarallisten jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn.

Siirrossa tarvitaan erilaisia lakisääteisiä asiakirjoja kuten siirtoasiakirja, rahtikirja, turvaohjekortti, VAK/ADR ajolupa sekä jätteen varastoinnin turvaetiketti.

Yksityisasiakkaan vaaralliset jätteet

Vaarallisten jätteiden keräyksen järjestäminen kuuluu kunnalle. Yleensä kuntien vaarallisten aineiden keräyspisteissä otetaan vastaan kaikkia asumiseen liittyviä vaarallisia jätteitä. Kannattaa tarkistaa oman kunnan ympäristöviranomaiselta, miten kunnan vaarallisten aineiden keräykset on järjestetty.

Vaaralliset jätteet, jotka on aina lajiteltava:

 • Syttyvät aineet
 • Hapot, epäorgaaniset ja orgaaniset erikseen
 • Emäkset
 • Hapettavat aineet
 • Aineet, jotka voivat syttyä itsestään
 • Myrkylliset aineet
 • Lääkkeet
 • Torjunta-aineet
 • Akut
 • Paristot
 • Loisteputket
 • Käytetyt voiteluöljyt
 • Öljypitoiset jätteet
 • Tunnistamattomat jätteet