Vaaralliset jätteet

Remeon ratkaisut vaarallisille jätteille

Yrityksissä syntyy muun muassa huolto- ja korjaustoiminnan yhteydessä vaarallisia jätteitä. Niihin kuuluvat esimerkiksi liuottimet, öljyiset jätteet, paristot ja maalit. Näiden keräämisen ja kierrättämisen ei tarvitse olla vaikeaa tai kallista.

Remeon ympäristöhuoltopalveluihin kuuluu myös ratkaisut vaarallisille jätteille ja viranomaisluvat sekä auditoitu laatujärjestelmämme varmistavat vaarallisten jätteiden asianmukaisen käsittelyn palveluketjun jokaisessa vaiheessa. Keräämme vaaralliset jätteet ja lajittelemme ne asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Varmistamme niiden mahdollisimman korkean hyötykäyttöasteen. Toimittamme asiakkaillemme vaarallisten jätteiden keräilyyn ja varastointiin sopivat astiat ja välineet sekä huolehdimme myös niiden kuljetuksista, tyhjennyksistä, huollosta sekä siisteydestä.

Tutustu Eco Simplex® ympäristöasemaan, joka ratkaisee vaarallisten jätteiden varastointiongelmat ja säästää kuljetuskustannuksia.

 

Vaarallisen jätteen määritelmä

Vaarallisia jätteitä ovat jätelain mukaan sellaiset jätteet, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteet luokitellaan vaarallisiksi, kun niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät Jäteasetuksen (1390/93) liitteiden raja-arvot. Aine on siis vaarallista jätettä, kun alkuperäisen tuotteen valmistaja on luokitellut sen vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön mukaisesti jätteenä vaaralliseksi tai seoksen haitta-ainepitoisuudet ylittävät Jäteasetuksen raja-arvon.

 

Vaarallisten jätteiden luettelo

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat jätelajit on nimetty ympäristöministeriön asetuksella annetussa yleisimpien jätteiden sekä vaarallisten jätteiden luettelossa (1129/2001). Kyseinen luettelon mukainen luokitus perustuu EY:n jätteiden ja vaarallisten jätteiden luetteloon. Luettelo on sitova eli luettelossa vaaralliseksi jätteeksi merkitty jäte katsotaan aina ensin vaaralliseksi jätteeksi. Muutosta luetteloon voi hakea tapauskohtaisesti valvovalta viranomaiselta.

 

Lajittelun lähtökohtana ovat:

 • Jätteen laatu
 • Vaaraominaisuus
 • Olomuoto

Seuraavat aineet on aina lajiteltava:

 • Syttyvät aineet
 • Hapot, epäorgaaniset ja orgaaniset erikseen
 • Emäkset
 • Hapettavat aineet
 • Aineet, jotka voivat syttyä itsestään
 • Myrkylliset aineet
 • Lääkkeet
 • Torjunta-aineet
 • Akut
 • Paristot
 • Loisteputket
 • Käytetyt voiteluöljyt
 • Öljypitoiset jätteet
 • Tunnistamattomat jätteet

 

Vaarallisten jätteiden kuljetus ja käsittely

Vaaralliset jätteet asettavat haitallisuutensa vuoksi erityisiä vaatimuksia jätteen kuljetukselle ja käsittelylle. Teollisuudessa syntyneiden vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestäminen on ensisijaisesti jätteen haltijan velvollisuus.

Jätteet on pakattava siten, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ja että niille voidaan järjestää asianmukainen jätehuolto.
Vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla tulee olla erityinen ajolupa ja säiliöajoneuvot tulee olla erikseen vaarallisten aineiden kuljetuksiin hyväksyttyjä.

Vaaralliset jätteet kuuluvat kuljetuslainsäädännön kannalta lähes aina vaarallisiin aineisiin. Vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) on säädelty lailla ja asetuksilla sekä liikenneministeriön päätöksillä.
Vaarallinen jäte tai muu aine kuuluu em. kuljetussäädösten alaisuuteen, jos se räjähdys-, palo- tai säteilyvaaran, myrkyllisyyden tai syövyttävyyden vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle.
VAK-kuljetusten ulkopuolelle jäävät muun muassa leikkuunesteet, käytetyt valokuvauskemikaalit, kirkkaat käytetyt voiteluöljyt ja kiinteät öljyiset jätteet sekä loisteputket.

 

Pakkaaminen ja astiat

 • Vaarallisen jätteen tuottajan on huolehdittava jätteen asianmukaisesta pakkaamisesta, merkitsemisestä sekä säilyttämisestä.
 • Keräysastioiksi ovat parhaita aineiden alkuperäiset astiat. Astiaan tulee merkitä, että kyseessä on jäte.
 • Pakkausten tulee olla tiiviisti suljettavia ja niiden tulee kestää jätteen kuljetus ja varastointi.
 • Pakkauksia valittaessa ja pakattaessa on otettava huomioon aineiden vaikutukset ja lämpölaajeneminen.

 

Vastuun siirtyminen

Jätteen haltija vastaa kaikista jätteisiinsä kohdistuvista toimista kunnes jäte on asianmukaisesti käsitelty tai luovutettu eteenpäin vaarallisten jätteiden keräykseen erikoistuneelle jätteen kuljettajalle, jolla on ympäristölupa kyseisten vaarallisten jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Siirrossa tarvitaan erilaisia lakisääteisiä asiakirjoja kuten

 • Siirtoasiakirja
 • Rahtikirja
 • Turvaohjekortti
 • VAK/ADR ajolupa
 • Jätteen varastoinnin turvaetiketti

 

Yksityisasukkaan palvelut vaaralliselle jätteelle

Vaarallisten jätteiden keräyksen järjestäminen kuuluu kunnalle. Yleensä vaarallisten jätteiden keräyspisteissä otetaan vastaan kaikkia asumisen vaarallisia jätteitä. Oman kunnan keräysjärjestelyistä kannattaa kysyä kunnan ympäristöviranomaiselta.

Pyydä tarjous tai soita 010 540 5200.
 

Pyydä tarjous

 

Tilaa Remeon uutiskirje! Tilaajana saat ensimmäisenä tiedot Remeon eduista, tuotteista ja palveluista.
 

Tilaa uutiskirje

Ympäristöraportointi

Olemme kuulleet asiakkaidemme toiveet ja uudistaneet raportointiamme.

Lue lisää
Siirry ympäristöraportointiin

 

Puhdas Nolla

Kustannustehokas keino yrityksen ympäristövastuun kantamiseen

 

Lue lisää

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä