Skip to content

Ilmastonmuutos tuo merkittäviä riskejä yrityksille ja talouksille, joten on tärkeää minimoida yrityksen vaikutukset ilmastoon.  Haluamme toiminnallamme tehdä ympäristötekoja ja meidän missionamme on mahdollistaa ja edistää kiertotaloutta siten, että kaikki mahdollinen jäte saadaan kierrätettyä hyötykäyttöön ja että säästämme mahdollisimman paljon neitseellisiä materiaaleja. Vastuullisuuteemme kuuluu oman hiilikädenjälkemme ja hiilijalanjälkemme selvittäminen sekä näiden tulosten parantaminen jatkossa.

Ensimmäinen askel kohti päästöjen pienentämistä on päästöjen ja sen hiilijalanjäljen laskeminen. Hiilijalanjäljen laskemisen lisäksi esille nousee nykyään myös hiilikädenjälki, joka kuvaa yrityksen positiivista vaikutusta ilmastoon. Hiilikädenjäljen avulla voidaan tarkastella sitä, miten tarjoamamme ratkaisut voivat pienentää asiakkaidemme hiilijalanjälkeä. Hiilikädenjälkemme vuonna 2020 oli 0,6 milj. tCO2e. Toimintamme siis auttaa ympäristöä ja hyödyttää asiakkaitamme. Paremmalla lajittelulla ja kiertotalouden edistämisellä voimme yhdessä asiakkaidemme ja kummpaneidemme kanssa tehdä entistä parempia ympäristötekoja.  Hiilikädenjälki ja -jalanjälki tutkimuksemme teki EcoReal. Lue lisää alta.

remeo

Remeon hiilikädenjälki ja hiilijalanjälki

Remeo tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille vastuullisia ja korkeatasoisia ympäristö- ja jätehuollon palveluita. Missonamme on mahdollistaa ja edistää kiertotaloutta siten, että kaikki mahdollinen kerätty jäte saadaan kierrätettyä hyötykäyttöön.
Olemme  on tunnistanut toimintamme suurimmat ilmastovaikutukset ja alustavat toimenpiteet, joiden avulla voimme minimoida ilmastovaikutuksemme. Ilmastopäästöt voidaan jakaa GHG Protocol-ohjeistuksen mukaisesti kolmeen eri ulottuvuuteen: suoriin päästöihin, epäsuoriin ostoenergian päästöihin sekä muihin epäsuoriin arvoketjun päästöihin.

Remeon suurimmat päästöt muodostuvat suorista päästöistä, jotka syntyvät jätteenkuljetuskalustolla tehdyistä matkoista sekä laitostyökoneiden aiheuttamista päästöistä. Remeo kerää asiakkaidensa jätteet ja käsittelee niistä osan laitoksissaan. Toiminnan myötä osa jätteistä toimitetaan kierrätyspolttoaineeksi ja osa materiaalikierrätykseen. Jätteiden hyöntäminen energiana tai materiaalina korvaa neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja siten vähentää raaka-aineiden hankinnasta ja prosessoinista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Tästä muodostuvaa ilmastosäästöä kutsutaan Remeon hiilikädenjäljeksi. Hiilikädenjälki voidaan laskea materiaalikohtaisesti ja se perustuu siihen, kuinka paljon kierrätysmateriaali vähentää päästöjä verrattuna vastaavaan tuotantoon neitseellisistä raaka-aineista.

Hiilikädenjäljen laskentaan on sisällytetty koko arvoketju jätteen keräyksestä uusiomateriaalin ja -polttoaineen käyttöön asti. Hiilikädenjälki on laskettu materiaalikohtaisesti ja se perustuu siihen, kuinka paljon kierrätysmateriaali vähentää päästöjä verrattuna vastaavaan tuotantoon neitseellisistä raaka-aineista.

Remeon hiilikädenjälki

 

Hiilijalanjäljen muodostuminen

Hiilijalanjälki kertoo toiminnan ilmastopäästöt. Remeon hiilijalanjäljen muodostuminen voidaan jakaa GHG Protocol -ohjeistuksen mukaisesti eri vaiheisiin:

  • Scope 1: suorat päästöt syntyvät yrityksen jätteenkuljetuskalustolla tehtyjen matkojen sekä laitostyökoneiden aiheuttamista päästöistä
  • Scope 2: epäsuorat ostoenergian päästöt syntyvät omistuksessa oleviin kiinteistöihin ostetusta sähköstä ja kaukolämmöstä

 

Hiilikädenjäljen muodostuminen

Hiilikädenjälki mittaa toiminnan ilmastosäästöjä. Remeon hiilikädenjäljen muodostuminen voidaan jakaa kahteen eri vaiheeseen:

  • Kierrätyspolttoainetoimitukset, joilla korvataan fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa
  • Toimitukset materiaalikierrätykseen, joilla korvataan neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja siten vähennetään raaka-aineiden hankinnasta ja prosessista aiheutuva kasvihuonekaasupäästöjä
  • Ensimmäisessä vaiheessa laskentaan sisällytettiin SRF-jäte, kierrätyspuu, metalli, pahvi/kartonki ja paperi

Remeon hiilikädenjäljen ja hiilijalanjäljen tulokset

Remeon hiilijalanjälki eli toiminnan päästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 9633 tCO2e. Päästöistä 90 % muodostuu jätteenkuljetuskalustolla tehdyistä matkoista. Toiseksi eniten päästöjä, noin 6 %, syntyy laitoksiin ostetusta sähköstä. Päästöjä syntyy lisäksi laitostyökoneiden käytöstä sekä ostetusta kaukolämmöstä.

Remeo käsittelee asiakkailtaan keräämät jätteet laitoksissaan siten, että niiden kierrätys on huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnan myötä osa jätteistä kulkeutuu kierrätyspolttoaineeksi sekä materiaalikierrätykseen. Kierrätyksellä korvataan neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja siten vähennetään raaka-aineiden hankinnasta ja prosessoinnista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Vuonna 2020 Remeon hiilikädenjälki eli toiminnan päästösäästöt olivat jopa 0,6 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia. 41% hiilikädenjäljestä muodostui laitoskäsittelyn kautta kulkevista jätteistä ja 59 % kierrätyspolttoainetoimituksista. Toiminnallaan Remeo vähensi päästöjä saman verran kuin 54 000 suomalaista tuottaa vuosittain.

 

Remeon hiilikädenjälki

 

Tietoisku: Tiedätkö mitä ovat hiilijalan – ja -kädenjälki?

Yrityksen omien ilmastotoimien tunteminen, niiden jatkuva seuraaminen sekä päästöjen aito vähentäminen ovat vastuullisen yritystoiminnan avainasemassa. Ensimmäinen askel kohti kestävämpää toimintaa on päästöjen tunnistaminen ja seuraaminen. Tämän lisäksi julkisessa keskustelussa nousee yhä useammin esille hiilikädenjälki, joka kuvaa yrityksen positiivista vaikutusta ilmastoon.

Hiilijalanjälki kertoo toiminnan ilmastopäästöt

Hiilijalanjälki tarkoittaa ilmastopäästöjä, joita syntyy ihmisten toiminnan ja tekojen seurauksena. Se voidaan laskea yksittäiselle ihmiselle, yritykselle, yksittäiselle toiminnalle tai tuotteelle. Yritystason hiilijalanjäljen laskenta tarjoaa katsauksen yrityksen tuottamaan hiilimäärään. Laskennassa otetaan huomioon sen toiminnan pyörittämisen aiheuttamat päästöt esimerkiksi energiankulutuksen, kuljetusten ja jätehuollon osalta. Yrityksen hiilijalanjäljen muodostuminen ja sen suuruus riippuvat yrityksen toiminnasta. Sen takia hiilijalanjälki lasketaan auki aina tapauskohtaisesti. Merkittävimmät hiilijalanjälkeen vaikuttavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Laskennassa kasvihuonekaasupäästöt esitetään hiilidioksidiekvivalentteina, josta käytetään lyhennettä CO2-ekvivalentti (CO 2e). Hiilidioksidiekvivalentti kuvastaa eri kasvihuone kaasujen ilmastoa lämmittävää vaikutusta muunnettuna hiilidioksidin vastaavaksi vaikutukseksi ilmakehässä.

Hiilikädenjälki mittaa toiminnan ilmastosäästöjä

Hiilikädenjälki tarkoittaa hiilijalanjäljen vastakohtaa eli yrityksen positiivista vaikutusta ilmastoon. Sen avulla voidaan tarkastella sitä, miten yrityksen tarjoamat ratkaisut voivat pienentää jonkun toisen – tyypillisesti asiakkaan – hiilijalanjälkeä. Hiilikädenjälki mittaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. Se korostaa toiminnan positiivisia päästövaikutuksia tulevaisuudessa, kun taas hiilijalanjälki keskittyy negatiivisiin päästövaikutuksiin tässä hetkessä. Kun yritys keskittyy oman hiilijalanjäljen pienentämisen ohella positiivisen hiilikädenjäljen kasvattamiseen, on sillä merkittävä vaikutus yrityksen kehitysmahdolisuuksiin. Hiilikädenjäljen tarkastelu auttaa kehittämään asiakkaille uusia, ilmaston kannalta parempia ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Positiivisen ilmastovaikutuksen lisäksi tämä vahvistaa usein myös yrityksen kilpailuetua ja markkinapotentiaalia.