Yrityksen vastuut

Jätelain mukaan yritystoiminnassa syntyneestä jätteestä vastaa jätteen tuottaja eli yritys. Yrityksen on huolehdittava jätteen keräyksen järjestämisestä ja jätteen saa luovuttaa vain hyväksytylle tai muutoin riittävät edellytykset omaavalle vastaanottajalle. Yrityksen velvollisuus ja vastuu jätteiden käsittelystä siirtyy jätteiden vastaanottajalle vain, mikäli jäte luovutetaan lain vaatimukset täyttävälle jätteen käsittelijälle.

 

Etusijajärjestys ohjaa jätehuoltoa

Etusijajärjestyksen toteutumi­seen kannustetaan jätelaissa ja siihen liittyvissä asetuksissa. Jätettä tuottavalla toiminnan­harjoittajalla on velvollisuus seurata toiminnas­saan syntyvän jätteen määrää sekä jätehuoltoaan säännölli­sesti. Jätteen tuottajan on myös pidettävä kirjaa ominaisjäte­määrästään eli jätemäärästään suhteessa johonkin toimintaa kuvaavaan lukuun, esimerkiksi liikevaihtoon.

Ympäristölupaa hakiessa toiminnanharjoittajan on esi­tettävä selvitykset materiaa­lien käyttönsä tehokkuudesta ja etusijajärjestyksen mukai­sesta jätteenkäsittelystä. Lupa­päätöksestä on lisäksi käytävä ilmi, kuinka etusijajärjestys on huomioitu lupamääräyk­sissä.

 

Sitaatti

Sitaatti on Remeon verkkojulkaisu. Julkaisemme ajankohtaisia artikkeleita meitä lähellä olevista aiheista.

Siirry lukemaan

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä